A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  mag. Darija KUZMANIČ KORVA

V Državni svet izvoljena kot predstavnica socialnega varstva

Članica Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Članica Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Članica Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

elektronska pošta

Rodila se je 21. oktobra 1957 v Kopru.

Leta 1978 je diplomirala na Višji šoli za socialno delo, nato pa leta 2005 pridobila še univerzitetni naziv univ. dipl. socialne delavke na Fakulteti za socialno delo.
Je magistrica znanosti menedžmenta na področju socialnega varstva, Fakultete za družbene vede v Ljubljani.

Delovne izkušnje:
1982 – 1983 terensko socialno delo v Krajevni skupnosti France Ravbar Ljubljana - Črnuče
1983 – 1985 Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad, delo na različnih področjih dela CSD – odrasli in ostareli, skrbništvo, invalidi
1995 – 1998 Urad Vlade RS za invalide, socialno varstvo na področju
invalidov in otrok s posebnimi potrebami
Od 1998 dalje – Skupnost CSD Slovenije, sekretarka skupnosti

S strani Vlade RS je bila imenovana v različne projektne skupine ali
organizacije, kot npr.
Leta 2008 je bila:
- članica Sveta za sožitje in kakovostno staranje prebivalstva Slovenije;
- članica delovne skupine Ministrstva za zdravje za pripravo Navodila o
zagotavljanju zdravstvene in socialne varstvene obravnave v primerih
odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma.
Leta 2010 je bila:
- članica Nacionalnega odbora za pripravo in izvedbo projekta Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti;
- članica delovne skupine za pripravo podlag in pogojev za izvajanje Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Leta 2011 je bila:
- članica Nacionalnega odbora Evropskega leta aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti 2012 in Nacionalnega koordinatorja Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012.

Aktivno sodeluje z javnimi, zasebnimi in nevladnimi organizacijami, veliko piše in sodeluje z mediji. Sodeluje v strokovnih skupinah za pripravo standardov in organizacije dela z njenih strokovnih področij. Ima objavljene mnoge članke in se udeležuje strokovnih konferenc.