A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

Dragar Toni Dragar

Državni svetnik

Član Interesne skupine lokalnih interesov  - predstavnik 2. volilne enote s sedežem v Kamniku

 Podpredsednik Komisije za državno ureditev

 

Rojen 7. maja 1961 v Domžalah.
Odraščal je v domačem okolju, kjer je bil deležen liberalne in poštene vzgoje. V Ihanu je obiskoval prva dva razreda osnovne šole ter se preselil k mami v Ljubljano, kjer je obiskoval osnovno šolo Oskar Kovačič in se udeleževal številnih obšolskih dejavnosti. Osnovno šolo je zamenjala Poljanska gimnazija. V dobi uporništva in osamosvajanja se je pokazala močna in vztrajna osebnost, ki je pripomogla k uspešnemu zaključku izobraževalne poti. Najprej na Visoki upravni šoli, kasneje Visoki šoli za upravljanje in poslovanje, postal diplomirani ekonomist. Že takrat se je aktivno ukvarjal s problemi v lokalni skupnosti in ker je bil pripravljen na združevanje, vzpostavljanje kompromisov, je postal predsednik Občinske konference ZSMS. Bil je tudi član odborov občinskega sveta, odbora za kulturo, šport in društva, za družbene dejavnosti, finance, stanovanjske zadeve ter predsednik Kviaza. Bil je član različnih društev: Balinarskega kluba Tabor, PGD Ihan, predsednik Športne zveze Domžale, član Sveta zavoda za šport in rekreacijo, upravnega odbora NK Domžale, predsednik Sveta zavoda Kulturnega doma Franca Bernika, član sveta OŠ Domžale in član Upravnega odbora KK Helios Domžale.

Spremembam v zasebnem življenju so sledile spremembe v poklicnem življenju, kjer je Agroemono in delo vodje zemljiškopravne službe, zamenjal Lek. Tempo nenehnega izobraževanja, dopolnjevanja, sprejemanja pomembnih odločitev, je zahteval predano osebnost. Bil je dober oddelčni vodja, korekten in gospodaren. Prav zato so ga sodelavci na seji Sveta delavcev predlagali in izvolili za člana Nadzornega sveta Leka (dva mandata). Aktivno je deloval tudi kot občinski svetnik in decembra 2002 ob ponovni izvolitvi v občinski svet, ga je v svojo ekipo kot profesionalnega podžupana povabila županja. Sprejel je izziv in v občinsko upravo prinesel nove ideje, hkrati pa je nadaljeval oziroma sodeloval pri izvajanju projektov, za katere se je zavzemal že kot občinski svetnik. Leta 2006 je bil izvoljen za župana Občine Domžale. Glavni razlog za kandidaturo je bil omogočiti Občini Domžale kontinuiteto v trajnostnem razvoju, ki hkrati omogoča razvoj gospodarstva, prostočasovnih aktivnosti in ohranitev avtohtonih značilnosti kraja ter vzpostavitev pogojev za bogato in kvalitetno življenje vseh generacij v občini. Podpora njegovemu dosedanjemu delu in programu za nadaljnji razvoj občine Domžale je bila hkrati tudi obveza, da uresniči svojo vizijo razvoja Domžal in vsem generacijam omogoči boljšo kvaliteto bivanja. Leta 2010 je bil ponovno izvoljen na županskih volitvah.

Leta 2007 je bil prvič izvoljen v Državni svet RS, kot predstavnik lokalnih interesov 2. volilne enote.
V svojem delovanju in prizadevanjih za realizacijo projektov v Občini Domžale se zaveda nujnosti sodelovanja med lokalnimi skupnostmi kot njihovega sodelovanja z državo. Župani podjetne regije (Domžale – Toni Dragar, Kamnik – Marjan Šarec, Komenda – Tomaž Drolec, Litija – Franci Rokavec, Lukovica – Matej Kotnik, Mengeš – Franc Jerič, Moravče – Martin Rebolj, Šmartno-Litija – Milan Izlakar, Trzin – Tone Peršak) bodo nadaljevali z realizacijo skupnih projektov in z medobčinskim sodelovanjem. Tudi v tem mandatu (2012-2017) bomo skupaj kandidirali na razpisih za pridobitev sredstev iz evropskih skladov, kot na primer projekt nadgradnje Centralne čistilne naprave. Sodelovanje med občinami pomembno prispeva na prepoznavnost in razvoj regije npr. na področju turizma, kulture, športa, podjetništva, izobraževanja, ipd. Vodilo h kandidaturi za državnega svetnika je predvsem možnost sodelovanja z državo, ki pomembno prispeva k razvoju lokalnih skupnosti. V tem mandatu državnega svetnika si bo še naprej prizadeval, da se bo v državnem svetu prisluhnilo glasu lokalnih skupnosti.

Volilna enota št. 2 obsega sledeče občine: Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Šmartno pri Litiji.

Svetniška pisarna:

Občina Domžale • Kontaktna oseba: mag. Renata Kosec, višja svetovalka za odnose z javnostmi
Jana Goropečnik, dipl.upr.ved., svetovalka za odnose z javnostmi
• Elektronska pošta: renata.kosec@domzale.si ali jana.goropecnik@domzale.si
• Telefon: (01) 721 07 13, (01) 721 07 12
• Uradne ure: po predhodnem dogovoru 

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:
Občina Kamnik
• Kontaktna oseba: Kristina Kuret
• Elektronska pošta: kristina.kuret@kamnik.si
• Telefon: (01) 831 81 25, faks: (01) 831 81 19
• Uradne ure:
o Ponedeljek 8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00
o Sreda 8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00
o Petek 8:00 - 13:00

Občina Komenda • Kontaktna oseba: Tomaž Drolec, župan
• Elektronska pošta: obcina.komenda@siol.net
• Telefon: (01) 724 74 00
• Uradne ure:
o ponedeljek 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
o sreda 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
o petek 8.00 - 12.00

Občina Litija • Kontaktna oseba: Manja Šarbek, svetovalka za premoženje
• Tel. (01) 896 34 56
• Telefaks: (01) 896 34 60
• Elektronska pošta: manja.sarbek@litija.si
• Uradne ure: po predhodnem dogovoru

Občina Lukovica • Kontaktna oseba: Nina Kodrin
• Telefon: 01 72 96 312
• Elektronska pošta: nina.kodrin@lukovica.si
• Uradne ure:
o ponedeljek, petek 9.00 - 12.00
o sreda 9.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00

Občina Mengeš • Kontaktna oseba: Marija Kos, direktorica občinske uprave
• Elektronska pošta: Marija.Kos@menges.si
• Telefon: (01) 724 71 00
• Uradne ure:
o Ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
o Sreda 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
o Petek 8.00 – 13.00

Občina Moravče
• Kontaktna oseba: župan g. Martin Rebolj
• Elektronska pošta: obcina@moravce.si
• Telefon: (01) 724 71 40
• Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 15.00, sreda od 8.00 do 17.00 in petek od 8.00 do 13.00.

Občina Šmartno pri Litiji • Kontaktna oseba: župan Milan Izlakar
• Elektronska pošta: milan.izlakar@smartno-litija.si
• Uradne ure: po dogovoru. Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko (01) 896 27 70.

Občina Trzin
• Kontaktna oseba: Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave
• Elektronska pošta: polona.gorse.prusnik@trzin.si
• Telefon (01) 564 45 44, faks (01) 564 17 72
• Uradne ure:
o ponedeljek 8.00 - 14.00
o sreda 8.00 - 13.00 in 14.00 - 18.00
o petek 8.00 - 13.00