A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Igor Antauer

V Državni svet izvoljen kot predstavnik delodajalcev

Član Interesne skupine delodajalcev

Podpredsednik Mandatno - imunitetne komisije

Član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 

elektronska pošta

Rojen 05.09.1954 v Celju 

Generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ
Diplomiral na Univerzi v Ljubljani na Pravni fakulteti in začel svojo poslovno pot v državni upravi (statistika, obramba), nadaljeval kariero v komunalni sferi v Ljubljani in kasneje postal lastnik in direktor malega svetovalnega podjetja s specializacijo svetovanja malim in srednjim podjetjem, ki ga je vodil 17 let. V tem času je bil tudi upravitelj prisilnih poravnav in stečajev, senator večjih podjetij ter mednarodni ekspert za evropsko komisijo, Evropsko agencijo za prestrukturiranje, Svetovno banko, OVSE in OHR-BIH (BIH, Kosovo, Srbija, Makedonija, Kazahstan).V svojem delovanju se je ukvarjal tudi z aktivno politiko zaposlovanja, pospeševanju samozaposlovanja ter razvoju malega gospodarstva.Preko 20 let predava v različnih izobraževalnih procesih.

Je član Boarda Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, član Svetovalnega telesa EK za varnost in zdravje pri delu, namestnik člana EUROFOUND, namestnik člana Svetovalnega telesa ED za delavce migrante, večkratni udeleženec skupščin MOD, član skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namestnik člana ESS, namestnik člana Statističnega sveta RS, član Nacionalne mreže za varnost in zdravje pri delu.