A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija se je seznanila s Poročilom o okolju v Sloveniji 2009

četrtek, 07.10.2010

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na seji 6. oktobra 2010 seznanila s Poročilom o okolju v Sloveniji 2009, ki predstavlja objektivno oceno stanja okolja v obdobju 2002 - 2009 in na podlagi identifikacije problemov na posameznih področjih pomaga odločevalcem na vseh ravneh pri pripravi strategij in potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja okolja.

Člani komisije so menili, da je sedemletno obdobje, za katerega je poročilo pripravljeno, predolgo za učinkovito ugotavljanje stanja okolja in načrtovanje politik. Opozorili so na problem hrupa ob avtocestah, ki negativno vpliva na kvaliteto življenja in zdravje številnih ljudi, ki živijo na takšnih področjih. Neprimerno je, da imamo v Sloveniji za izvajanje meritev hrupa le dva pooblaščena izvajalca, kar je malo glede na obseg opravljenih meritev. Marsikje lokalno okolje ne zaupa v rezultate meritev, katere ne more preverjati, poleg tega se meritve izvajajo na podlagi zelo ohlapne metodologije.

Državni svetniki so opozorili na nižanje nivoja in onesnaženje podtalnice. Menili so, da kmetijstvo ni glavni krivec za visoke vrednosti nitratov v podtalnici, saj so bili v zadnjem času narejeni veliki koraki za zmanjšanje porabe umetnih gnojil in fitosanitarnih sredstev. Opozorili so na druge velike onesnaževalce, kot sta na primer slabo kanalizacijsko omrežje in promet. Prepričani so, da je za upadanje nivoja podtalnice kriva tudi napačna strategija ravnanja z meteornimi vodami, ki se jih preusmerja v tekoče vode.

Komisija je opozorila na višanje števila odškodninskih zahtevkov zaradi škode, ki so jo povzročile zavarovane vrste živali. Po njihovem mnenju takšno stanje kaže na to, da so populacije določenih vrst prevelike in nujno bi bilo potrebno ukrepati tako, da živali ne bi več iskale hrane izven svojega naravnega okolja.

Eno izmed najbolj problematičnih področij je ravnanje z odpadki, predvsem na račun povečevanja količin odloženih odpadkov in nerešenega vprašanja regijskih odlagališč. Država bi morala prevzeti bolj aktivno vlogo, saj drugače še dolgo ne bomo dosegli zastavljenih ciljev. Dvomijo, da je trenutni sistem zbiranja in ločevanja na izvoru najučinkovitejši, saj je potrebno ogromno logistike, velik pa je tudi okoljski odtis zaradi transporta do odlagališč. Menijo, da bi morala sprejeti operativni načrt za povečanje deleža predelave odpadkov, obenem pa bi takšna dejavnost prinesla veliko novih delovnih mest.

> Mnenje komisije