A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija podprla dopolnitev Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2008 – 2011

ponedeljek, 11.10.2010

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na svoji 32. seji podprla Resolucijo o spremembah in dopolnitvah resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2008 – 2011, ki vnaša arhitekturo in krajino kot kulturni vrednoti. Predlagani vnos arhitekture v nacionalni program za kulturo naj bi kot javni interes opredelil sistematično podpiranje arhitekture kot dejavnosti kulturnega oblikovanja fizičnega prostora, vključno z umetniško dimenzijo, in zaokrožil celoto kulturnih in umetniških dejavnosti, ki s sovplivanjem razširjajo ustvarjalnost in zagotavljajo prepletene učinke na polju socializacije, identitete, gospodarstva in celovitega družbenega razvoja. Člani komisije so opozorili na pomanjkljivo opredeljen odnos med arhitekturo prostora in urbanizmom in na nujnost komplementarnega obravnavanja nepremične dediščine nacionalnega značaja (parki, okolica objektov kulturne dediščine) v povezavi z gospodarskimi perspektivami.

Komisija je podprla tudi Predlog Sprememb in dopolnitev Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki ureja razmerja in pogoje sofinanciranje izvajalcev športnih dejavnosti in športne infrastrukture, socialnega statusa športnikov in razvojnih projektov.

> Mnenje komisije k Resoluciji o Nacionalnem programu za kulturo