A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija potrdila interventne ukrepe

sreda, 20.10.2010

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na seji 19. oktobra 2010 podprla Predloga zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize, Predlog spremembe proračuna za leto 2011, Predlog proračuna za leto 2012 ter Predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2011 in 2012.

Cilj Predloga zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize je v čim krajšem času in v čim večji meri zmanjšati tveganje za stabilnost javnih financ v obdobju finančne krize, kar Vlada želi doseči predvsem z zmanjšanjem javnofinančnih odhodkov. Na slabo javno-finančno situacijo je poleg finančne krize vplivalo tudi povečanje nekaterih pravic prebivalstva (npr. subvencije pri plačevanju vrtcev) in povečanje deleža izdatkov za pokojnine. Ker Vlada ni uspela doseči dogovora s sindikati javnega sektorja, je v interventni zakon vključila tudi ukrepe na področju plač v javnem sektorju. Državni svetniki so opozorili na možne tožbe in naknadne finančne posledice, ker država ni odpravila plačnih nesorazmerij. Menili so, da bi država v zaostrenih razmerah morala nastopiti odločneje. Omenili so problem neučinkovitosti javnega sektorja in veliko stopnjo sive ekonomije, ki zmanjšuje davčne prihodke in pomeni nelojalno konkurenco.

Državni proračun za leto 2011 je bil sprejet že konec leta 2009 ob bistveno drugačnih makroekonomskih izhodiščih in predvsem ob bistveno drugačni fiskalni kapaciteti državnega proračuna. Poleg krize je na nižje javnofinančne prihodke vplivala tudi zadnja davčna reforma, ki ji niso sledile ustrezne strukturne reforme na odhodkovni strani proračuna. V Predlogu spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2011 se znižujejo tako rekoč vse kategorije odhodkov, s čimer se želi znižati proračunski primanjkljaj glede na leto 2010. V letu 2012 se pričakuje nadaljnja krepitev gospodarske rasti, rast potrošnje in skromna rast zaposlovanja, glede na to pa je načrtovan tudi predlog proračuna. Vlada želi v letu 2012 s postopno konsolidacijo javnih financ zmanjšati javnofinančni primanjkljaj. Člani komisije so poudarili, da je pomembno nenehno spremljanje investicij v razvoj, saj drugače investirana sredstva ne dosežejo pravega učinka. Opozorili so na birokratske ovire pri pridobivanju evropskih sredstev. 

Cilj Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna. Državni svetniki so opozorili na povečanje trošenja v zadnjih mesecih leta, kar po njihovem mnenju kaže na nesmotrno porabo državnega denarja.