A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

Vrisk

Peter Vrisk

Državni svetnik

Vodja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
- predstavnik kmetov

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rojen 15. avgusta 1961 v Celju

Predsednik Zadružne zveze Slovenije

Izobrazba: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živinorejo

Dosedanje delo oz. zaposlitve: 1996 - predsednik Zadružne zveze Slovenije, 2000 - predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, 1991 - 2000 direktor Kmetijske zadruge Celje, 1986 -1991 vodja enote govedoreja Hmezad – Kmetijstvo Žalec.

Druge funkcije: podpredsednik COGECA (Splošna konfederacija kmetijskih zadrug v Evropski uniji), predsednik Upravnega odbora Kapitalske zadruge.

Razlogi za kandidaturo. V Državnem svetu je doslej dva mandata uspešno zastopal interese slovenskega kmetijstva in podeželja. Lastne izkušnje s kmetovanjem, strokovno znanje, ki ga je pridobil s študijem, poznavanje kmetijskega zadružništva in delovanja zborničnega sistema prispevajo k temu, da ima celovit pregled nad kmetijstvom v Sloveniji in Evropski uniji. Glede na to, da se bo v prihodnjem obdobju sprejemala zelo pomembna zakonodaja na področju kmetijstva, je dobro, da interese kmetijstva zastopa nekdo, ki ima izkušnje in je že sodeloval pri sprejemanju dosedanje zakonodaje. Prav tako je za prihodnost slovenskega kmetijstva pomembno, da tako zbornični kot zadružni sistem delujeta usklajeno. Zato bo še naprej zagovarjal skupne interese slovenskih kmetov tako v Državnem svetu kot tudi drugod.

Osebne aktivnosti: 20-hektarska družina kmetija, usmerjena v pitanje govedi ter pridelavo žit.
Družinski status: poročen, trije otroci; hobiji: šport, glasba, zgodovina.