A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Dr. Janvit Golob

V Državni svet izvoljen kot  predstavnik področja raziskovalnih dejavnosti

Član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

elektronska pošta

Dr. Janvit Golob, univ. dipl. inž 
Rojen je bil 6. 10. 1945 v Ljubljani, kjer je leta  1964 maturiral in 1968 diplomiral kot univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije in 1975 doktoriral na področju kemijskega inženirstva.

Po diplomi se je  zaposlil na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, z enoletno prekinitvijo zaradi služenja vojaškega roka, dodatno pa nekaj let v tovarni Color Medvode.

Poleg predavanja osnovnih predmetov kemijskega inženirstva na Univerzah v Ljubljani in Mariboru je usmerjal pedagoško, raziskovalno in delo za industrijo tudi v področja polimernega, ekološkega in biokemijskega inženirstva. Bil je mentor preko sto diplomantom in magistrantom ter 18 doktorjem znanosti.

Dve leti je bil prodekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter večkratni predsednik diplomske komisije.

Je poročen in oče štirih otrok. NI član obene politične stranke.

V času od  2002-2007 je državni svetnik za področje raziskav, kateremu je v času svojega mandata dodal še vsebine razvoja in tehnologije in krepite povezave med gospodarstvo in javno razvojno-raziskovalno (RR) sfero na inštitutih in univerzah kot ključnjim instrumentom za zviševanje dodane vrednosti slovenskih proizvodov in storitev.

Državni svet je v svoji osnovni funkciji drugi dom zakonodajne oblasti, vendar omogoča vsebinske povezave s civilno in strokovno javnostjo, ki z močjo argumenta pripravlja podlage, predloge in pobude za tisti del politike – parlament, ministrstva, vlada, ki te aktivnosti v okviru realne moči lahko udejanijo. Za uspeh uveljavljanja aktivnosti Državnega sveta je, poleg političnih instrumentov, kot so zakonodajne pobude, veto in referendumi, odločilna tudi celovita in angažirana medijska predstavitev. Za uveljavitev moči argumenta je  sam ali skupaj s sodelavci pripravil javne tribune na teme:
- Razvoj slovenskega visokošolskega prostora.
- Kako do višje dodane vrednosti slovenskih proizvodov in storitev?
- O povezavah med javno RR sfero in gospodarstvom.
- O prodaji javnega premoženja.
- O biogorivih.
- O prodaji slovenskih železarn.
Poleg teh pa tudi teme:
- Skupaj s pravniki, zgodovinarji in filozofi: Žrtve vojne in revolucije v Sloveniji.
- Skupaj s pravniki, zdravniki in socialnimi delavci: Razprava o problematiki drog v Sloveniji. 

Na številnih civilnih tribunah je sodeloval s svojimi prispevki. V Državnem svetu je  deloval v Komisiji za gospodarstvo ter Komisiji za družbene dejavnosti, skupaj s poslanci Državnega zbora pa tudi v Komisiji GLOBE (Global Legislation Of Balanced Environment). Eno pomembnejših poslanstev v funkciji državnega svetnika je širitev in poglabljanje aktivnosti za povezovanje s strokovnimi društvi in njihovimi predstavniki inženirji.

V aktualnem mandatu Državnega sveta (2012-2017) vodi Komisijo za mednarodne odnose in evropske zadeve. Aktivno deluje še kot član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.