A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Dr. Zoran Božič

V Državni svet izvoljen kot predstavnik vzgoje in izobraževanja

Član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Predsednik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Član Komisije za državno ureditev

elektronska pošta

Zoran Božič se je rodil leta 1951 v Ljubljani, in sicer kot drugi od treh bratov v primorski partizanski družini. Kljub botrstvu samega predsednika Tita se je moral potruditi, da je uspešno končal Osnovno šolo Franceta Prešerna in Gimnazijo Kranj, kjer ga je za študij slovenščine navdušila učiteljica Marija Žagar. Šolska pedagoška in didaktična problematika ga je pritegnila že v gimnaziji: za revijo Mladina je leta 1967 napisal članek Gimnazija – giljotina duha.

Revolucionarne ambicije je izživel spomladi leta 1971, ko je kot bruc sodeloval pri zasedbi Filozofske fakultete v Ljubljani. Znanstveno pot je začel v drugem letniku z referatom Podoba govorne slovenščine v TV-drami Dušana Jovanoviča Avtostop, ki ga je pod mentorstvom Jožeta Toporišiča objavil v Slavistični reviji. Leta 1975 je prejel Prešernovo priznanje za izvirno B-diplomsko nalogo na primerjalni književnosti (Motnje pri razumevanju literarnih del), v kateri je preučeval hermenevtično problematiko v študijah svojih profesorjev Zadravca, Paternuja in Pirjevca. Čeprav je bila A-diplomska naloga iz jezika popoln polom, je leta 1978 zablestel na diplomskem izpitu iz književnosti, zato ga je Boris Paternu predlagal na mesto asistenta za slovensko književnost na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Kljub boljšim referencam slovenskega diplomanta so Hrvati raje sprejeli svojega kandidata Krešimirja Nemca.

Po služenju vojaščine v Beogradu, kjer se je usposobil za raketno uničevanje tankov in bil na Zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo sprejet v zvezo komunistov, je začel poklicno kariero na Šolskem centru za blagovni promet v Novi Gorici. V razredu se je razdajal bodočim gostincem, prodajalcem, ekonomskim tehnikom in družboslovcem, bil več mandatov predsednik delavskega sveta in partijski sekretar, leta 1985 pa se je dejavno vključil v preseganje stranpoti usmerjenega izobraževanja. V Naših razgledih je v odmevnem pogovoru z naslovom Zablode usmerjenega reformizma utemeljeno zahteval vrnitev prejšnje gimnazije (s tem je sprožil večmesečno polemiko), na zborovanju slovenskih slavistov v Novi Gorici pa je nastopil z uvodnim referatom Slovenščina, šolstvo in slovenstvo. Leta 1988 je na konferenci slovenskih komunistov v Ljubljani predlagal sklep, da morajo slovenski delegati v zveznih organih v Beogradu uporabljati slovenščino (s tem si je prislužil portret tedna v prvomajskem Delu), leta 1990 pa je na listi ZSMS neuspešno kandidiral za poslanca v republiškem Zboru združenega dela.

Po osamosvojitvi je dokončno presekal s politiko in se ponovno posvetil strokovni problematiki. Leta 1993 je v Sodobnosti objavil razpravo Tri Prešernove krivde (interpretacija Krsta pri Savici), z več prispevki v didaktičnih priročnikih Vinka Cudermana pa se je začel posvečati vprašanjem poučevanja književnosti. Leta 1998 je izdal obsežna priročnika za domače branje Zlati poljub in Poljub zlata, v katerih so nizi leposlovnih odlomkov namenjeni obravnavi po metodi tesnega branja in ju kljub formalni prepovedi z veseljem fotokopirajo številni srednješolski učitelji po vsej Sloveniji. V študijskem letu 2002/03 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani vpisal podiplomski študij iz didaktike književnosti (mentorica Boža Krakar Vogel), po odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij pa je leta 2004 postal asistent za književnost na slovenistiki Univerze v Novi Gorici in še vedno (z vedno večjo muko) razkrival lepote jezika in književnosti bodočim trgovcem, ekonomskim tehnikom in gimnazijcem. Leta 2010 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Poezija Franceta Prešerna v srednješolskih učbenikih in njena recepcija, na oktobrskem Kongresu Slavističnega društva Slovenije pa je nastopil z uvodnim predavanjem Problem kvadrature Krsta (Prešernova pesnitev kot izraz kulturne neenakovrednosti) in dobil posebno priznanje društva za najboljšega doktorskega študenta. Znanstvene članke so mu objavili tudi v Združenih državah Amerike, Srbiji, Makedoniji in Estoniji.

Na Univerzi v Novi Gorici že osmo leto izvaja vaje iz predmeta Uvod v študij književnosti z literarno teorijo, že četrto leto pa predava poezijo Franceta Prešerna. V širšem slovenskem prostoru nastopa s predavanji iz književne didaktike, na Goriškem pa se s sodelavci posveča predvsem domoznanski problematiki (simpoziji o Simonu Gregorčiču, Ljubki Šorli, Cirilu Kosmaču, Francetu Bevku in Damirju Feiglu).

V prostem času se ukvarja z ohranjanjem starih sadnih sort na Goriškem. Z ženino pomočjo skrbi za sinov vzorčni sadovnjak, ki nastaja v vasi Kojsko v Brdih.